Stadgar

 

Stadgar för Three Towns Chapter Sweden

Inledning

Tillhörighet till H.O.G. Harley Owners Group

HOG är en kundklubb för ägare av Harley-Davidson Motorcycklar. Harley Davidson Motor. Company och HOG International är den övergripande moderorganisationen för Chapter (lokalavdelning) och Dealer(återförsäljare). Varje Chapter skall vara en oberoende organisation som erbjuder medlemsservice och aktiviteter på en icke vinstgivande basis.

Varje Chapter som godkänts av HOG International backas upp av en Harley-Davidson

återförsäljare, (Dealern). För Three Towns Chapter är detta Bike i Trollhättan, (fortsättningsvis kallad dealer).

Chaptret är skyldig att bedriva verksamhet i enlighet med bestämmelser utarbetade av HOG centralt.

Chaptret skall årligen ansöka om tillhörighet till HOG genom att sända in Chapter Charter senast 1/1 varje år. I de fall HOG finner att ett Chapter inte uppfyller gällande regler kan HOG besluta att inte acceptera ansökan.

Den lokala dealern kan bestämma hur styrelsens ledamöter skall väljas och hur lång tid de skall vara valda. HOG International kräver att alla Chapter skall ha en ordförande, vice ordförande, sekreterare och en kassör.

Chaptret avgör sedan själva enligt paragraf 21, punkt 12 och 13 vilka övriga ledamöter som skall finnas invalda för att styrelsen skall kunna arbeta effektivt.

 Allmänna Bestämmelser.

 

1 §. Föreningens namn

 Föreningens namn är HOG Three Towns Chapter, (nedan kallat Chapter).

2 § Föreningens säte

Three Towns Chapter har sitt säte i Trollhättan med adress c/o Bike Trollhättan

3 § Ändamål

Three Towns Chapter`s ändamål är att ansvarsfullt genomföra aktiviteter för HOG medlemmar Arrangera lokala Chapteraktiviteter och uppmuntra till deltagande i andra HOG arrangemang. Chapter`s arrangemang och aktiviteter skall understödja familjedeltagande och vara politiskt och religiöst obundet. Chaptret är en ideell förening utan vinstintresse. Understöd till utsatta grupper i samhället, sk charity, i form av ekonomiskt bidrag kan utdelas.

4 § Sammansättning

Three Towns Chapter består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. För att bli medlem och sedan kunna förnya det årliga medlemskapet skall medlemmen vara medlem i H.O.G International. Någon av nedanstående punkter förhindrar dock medlemskap eller leder till uteslutning:

- Öppet framförande av rasistiska åsikter

- Bärande av rasistiska symboler

- Medlemskap i eller sympati med rasistisk eller kriminell organisation med odemokratisk samhällssyn.

 5 § Beslutande organ

Chaptrets högsta beslutande organ är årsmötet samt eventuellt extra årsmöte och därutöver styrelsen.

6 § Firmatecknare

Chaptrets firmatecknare är Direcktor (ordförande) och Treasurer (kassör) var för sig.

7 § Verksamhets och räkenskapsår

Chaptrets verksamhets och räkenskapsår skall vara 1:a oktober till 30 september

8 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, skall i första hand styrelsen tillsammans med Dealern (återförsäljaren) undersöka hur frågan regleras i H.O.G International. I de fall detta inte ger vägledning hänskjuts frågan till nästa årsmöte.

9 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs att ändringarna godkänns med minst 50% majoritet av två på varandra följande medlemsmöten. Kallelse till sådant möte skall inkludera de nya föreslagna stadgarna med ändringarna tydligt utmärkta. I de fall H.O.G International reviderar bestämmelser som påverkar innehållet i Chaptrets stadgar skall nyordningen gälla med omedelbar verkan. Stadgarna skall justeras vid nästkommande årsmöte eller vid extra årsmöte enligt § 22.

10 § Upplösning av Chapter

Chaptret kan endast upplösas av H.O.G International eller Dealer. Om Chaptret mister sin Dealer skall en övergångsperiod om 12 månader påbörjas till situationen har en ny lösning. Om ingen sådan lösning kommer till stånd skall Chaptret upplösas. Disposition av Chaptrets tillgångar beslutas vid ordinarie eller extra årsmöte.

11 § Medlemskap

Medlemskap i Chapter beviljas om man redan är, eller är på väg att bli, medlem i H.O.G International. Ett avslutat medlemskap däri medför automatiskt att medlemskapet i Chaptret upphör. Det åligger medlemmen att styrka sitt medlemskap i H.O.G International. Medlemsavgiften i Chaptret beslutas på årsmötet och skall erläggas senast den sista januari året för medlemskap.

Nytt medlemskap som är tecknat efter första oktober gäller även för nästkommande år. Eventuell förändring av medlemsavgiften påverkar inte redan inbetald avgift. Sänks medlemsavgiften återbetalas ej mellanskillnaden.

 

12 § Utträde

 Medlem som inte betalt medlemsavgift till H.O.G International respektive Chapter senast 31 januari får anses ha begärt utträde ur Chaptret. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

13 § Uteslutning mm

Medlem får uteslutas ur Chaptret av annan anledning än att denne har försummat att betala medlemsavgifter, motarbetat Chaptrets verksamhet eller ändamål, eller uppnbarligen skadat HOG och Chaptrets intresse. Uteslutning sker genom beslut av styrelsen och Dealer tillsammans.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar efter delgivande att medlemskap ifrågasätts.

Om tillräckligt skäl för uteslutning inte kan påvisas tilldelas medlemmen istället en varning. Beslut om uteslutning eller varning kan ej överklagas.

 

14 § Medlems rättigheter och skyldigheter

 Medlem avses i dessa stadgar såsom fullbetalade eller accocierad medlem. Accosierat medlemskap kan tecknas för partner till fullbetalande medlem. Fullt medlemskap innebär att man måste äga en H-D motorcyckel.

- Rätt att delta i de sammankomster som anordnas för medlemmarna

- Rätt till information om Chaptrets angelägenheter och skyldighet att följa H.O.G`s och    Chaptrets stadgar, bestämmelser och beslut.

- Skyldighet att betala de avgifter som beslutas av Chaptret.

 

Årsmötet

 15 § Tidpunkt, kallelse

 

Årsmötet som är Chaptrets högsta beslutande organ, hålls under september/oktober månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse sker senast 2 veckor innan årsmötet och går ut via mail/brev samt läggs upp på Chaptrets hemsida. Det krävs av medlemmen att hålla Chaptret informerat om förändringar i kontaktuppgifter. D v s mailadress, telefonnummer och postadress.

Kallelse skall inkludera föreslagen dagordning för årsmötet. Resultatrapport, balansredovisning samt verksamhetsberättelse finns tillgängliga hos Dealer en vecka innan årsmötet och kommer medlemmen tillhanda på årsmötet. (Det sistnämda gäller även revisorernas berättelse).

Medlem kan insända sin röst med post eller genom ombud. Om medlem som sänt sin  röst med post närvara vid årsmötet är poströsten ogiltig. Såväl styrelse som enskild medlem får sända in förslag och motioner att behandlas på årsmötet. Detta skall vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor innan årsmötet för att behandlas på stundande årsmöte.

 

16 § Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet

 

Medlem som kan styrka medlemskap i H.O.G International och medlemskap i Chaptret har rösträtt på årsmötet. Rösträtten får utövas via ombud under förutsättning att skriftligt undertecknad fullmakt uppvisas. Medlem som har rösträtt har också yttrande och förslagsrätt på årsmötet.

 17 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på årsmötet

 

18 § Beslut och omröstning

 Beslut fattas med bifallsrop,(acklamation), eller, om så begärs med omröstning, (votering). Alla frågor avgörs med enkel majoritet som skall vara absolut. Gäller dock inte i fallen 9 § och 10 §. Omröstning sker öppet.

19 § Valbarhet

 Valbar till styrelse och valberedning är röstberättigad medlem i Chaptret. Revisorer får ej sitta i styrelsen.

 20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Årmötets öppnande, val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Fråga om mötet är behörligt utlyst

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokoll.

5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gågna verksamhetsåret

6. Styrelsens förvaltningsberättelse, (balans och resultaträkning).

7. Revisorenas berättelse över styrelsens förvaltning.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgift för det kommande året.

10. Val av styrelse

o Director. (Ordförande) 2 år

o Assistant Director. (Vice Ordförande) 2 år

o Secretary. (Sekreterare) 2 år

o Treasurer. (Kassör) 2 år

o Member Officer. 1 år

o Activity Officer. 1 år

o Road Captain. 1 år

o Ladies of Harley. 1 år

o Safety Officer. 1 år

o Suppleant 1 år

Styrelsen väljs I sin helhet på årsmötet enligt ovanstående. Ordförande och sekreterare väljs varje jämt kalender år medan vice ordförande och kassör väljs varje ojämt kalenderår. Om någon styrelseledamot avgår innan mandatperiodens slut väljs en ny ledamot på 1 år intill nästa ordinarie årsmöte. Övriga styrelseledamöter väljs på ett år.

13. Val av övriga funktionärer.

- Webmaster/Editor 1 år

- Historian/Photographer 1 år

- Val av två ordinarie revisorer samt en revisorssuppleant 1 år

14. Behandling av styrelsens förslag/inkomna motioner

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Chaptret eller medlemmarna får inte fattas om det inte finns med i kallelsen.

 

21 § Extra årsmöte

 Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Styrelsen är också skyldig att kalla till extra årsmöte om revisor eller en tiondel av medlemmarna begär det. Kallelse skall då gå ut 14 dagar före mötet och innehålla skäl till mötet, agenda och punkter för behandling.

22 § Valberedning. Sammansättning och åliggande

Valda ledamöter tillsammans med Dealer utgör valberedning. Senast 4 veckor före årsmötet skall valberedningen tillfråga dem vars mandattid utgår om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Förslag på nya ledamöter skall vara framme under samma period.

Senast en vecka före årsmötet skall lista på förslag till nästa års styrelse finnas tillgänglig hos Dealern.

23 § Revisorer/Revision

 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av Chaptrets räkenskaper, årsmötes och styrelseprotokoll samt övriga handlingar Chaptrets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 2 veckor före årsmötet Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 7 dagar före årsmötet.

 

24 § Styrelsens sammansättning och åligganden

 Styrelsen består alltid av minst ordförande och kassör. Därutöver avgör Chaptret själva vilka övriga ledamöter och suppleanter som skall tillsättas. Vid förfall från ordinarie ledamot inträder suppleant enligt sedvanlig praxis. Styrelsen är, (förutom årsmötet/extra årsmöte), Chaptrets beslutande organ. Stryrelsen skall inom ramen för dessa stadgar och H.O.G Internationals bestämmelser svara för Chaptrets verksamhet enligt fastställda planer/program samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Directorn, (ordföranden), är Chaptrets officielle representant och talesperson. Denne skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe.

Styrelsen beslutar om fördelning av förekommande arbetsuppgifter. Övriga ledamöter och befattningshavare skall arbeta efter den arbetsbeskrivning som utfärdats av H.O.G International och som Directorn skall informera om.

 

25 § Styrelsens beslutsmässighet, kallelse till möten och omröstning

Styrelsen sammanträder enligt fastlagd mötesplan eller på kallelse av Directorn samt om 50% av ledamöterna har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats till möte och då fler än 50% är närvarande. Dessa måste vara ense om beslutet.

Vid lika röstetal har Directorn utslagsröst.

I brådskande fall får Directorn besluta att ärendet skall/kan avgöras via telefon eller mail konversation. Ett sådant beslut skall fastställas på nästa styrelse/medlemsmöte.

Alla styrelsemöten skall protokollföras. Protokollet skall justeras av utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall föras till protokollet. Suppleanter skall delta i styrelsens arbete/möten så att dessa enkelt kan ersätta ordinarie ledamöter vid förfall.

Stadgarna antagna 2013 03 15.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>